top of page
Endress+Hauser

Endress+Hauser

  • Endress+Hauser เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ให้บริการจัดหาเครื่องมือวัด ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมให้กับลูกค้า ในระดับอุตสาหกรรม นอกเหนือจากเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ เครื่องวัดอัตราการไหล, เครื่องวัดระดับ, เครื่องวัดความดัน, เครื่องวัดอุณหภูมิ, เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บได้, เครื่องเก็บบันทึกข้อมูล และเครื่องมือสื่อสารข้อมูลในระดับดิจิตอล นอกจากนี้ยังให้บริการให้คำปรึกษาทางด้านกระบวนการผลิต เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงต้นทุน, ความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลูกค้าของ EH มาจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ เคมี, อาหารและเครื่องดื่ม, วิทยาศาสตร์, พลังงาน, โลหะ, น้ำมันและก๊าซ รวมไปถึงอุตสาหกรรมด้านการบำบัดน้ำและน้ำเสียอีกด้วย
    ฿0.00ราคา
    bottom of page